ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้เกิดภาวะ เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ พบได้ร้อยละ5 ของสตรีตั้งครรภ์

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้เกิดภาวะ เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ พบได้ร้อยละ5 ของสตรีตั้งครรภ์

ผลเสียสำคัญของภาวะ เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ นั้นอาจเกิดขึ้นได้ทั้งมารดาและทารกในครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ โอกาสที่จะแท้งบุตรอาจสูงขึ้น